ช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืนอะไร

โครงการช้อปดีมีคืน เป็นโครงการทางภาครัฐที่ออกมาตรการมาเพื่อทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีการขับเคลื่อนได้ดีขึ้น โดยประชาชนที่ซื้อของไปจะได้การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยทางภาครัฐกำหนดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่เกิน 40,000 บาท ช้อปดีมีคืนกับเคมเปญที่ทางร้าน ประตูอัตโนมัติ เข้าร่วมโคงการที่จะทำให้ ผู้ซื้อประตูอัตโนมัติได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่
 

เงื่อนไขการใช้สิทธิช้อปดีมีคืนดังนี้

 1. ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค – 15 ก.พ.66
 2. ซื้อสินค้าหรือการใช้บริการจากร้านค้าที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 3. สินค้าที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
 4. หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 จะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้

ช้อปดีมีคืนในปี 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง ?

 • สินค้า บริการทั่วไปที่เสียภาษี
 • หนังสือร่วมถึงหนังสือประเภท E-book
 • สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
 • ค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิง

รายการที่ไม่เข้าข่ายการลดหย่อนภาษี

 • ค่าเหล้า เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ค่าบริการอีบุ๊ค
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ค่าเบี้ยประกัน

ช้อปดีมีคืน 2566 สามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

 • ค่าซื้อสินค้า – บริการ จำนวน 30,000 แรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ซื้อสินค้า 40,000 บาท ไม่ได้แปลว่าจะหักภาษีได้ 40,000 บาท แต่จะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นั้นอยู่ที่ฐานภาษีของตนเอง ต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ด้วย
Visitors: 517,080